Çerez Kullanımı
Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır.
Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunmasını inceleyebilirsiniz.
Marka11.com - Dikkat Çekmek İstiyorsan
500 TL üzeri siparişlerde ücretsiz kargo
0

Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BİLGİLENDİRME
a.    Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği;

 
Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, “Marka11.Com– Özenç YILMAZ”, iş ortaklarına, müşterilerine, website ziyaretçilerine, iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere  aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.
b.    Kişisel verilerin ahangi amaçla işleneceği;
 
Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;
•    Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz tüzel/gerçek kişilere sunabilmek ya da bilgi vermek amacıyla,
•    Web sitemizde ürün ve hizmetlerini sergileyen firmalarımız ile bu ürün ve hizmetleri görmeye gelen ziyaretçilerimizin, bu organizasyonlardan sağlayacağı faydayı ve niteliği arttırmak amacıyla,
•    Web sitesinin firma, ziyaretçi, basın, ilgili sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bilinirliğinin arttırılması, aralarında iş ortaklıklarının oluşturulması ve ticari ya da sosyal faaliyetlerinin zenginleştirilmesi amacıyla,
•    Geliştirilen yeni ürün ve hizmetlerin değerlendirilmesi ve şirketimizin ticari ya da iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
•    Çalışanlarımızın verilerini, performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak,  eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi veya iş güvenliğinin sağlanması amacıyla,
•    Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için,
•    Ayrıca, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilik ve zorunluluklar kapsamında.
c.     İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 
İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve KVKK’nun belirlediği koşullar içerisinde;
•    Ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, şirketimiz iş ortaklıklarına,
•    Dış kaynaklı ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,
•    İlgili mevzuat hükümlerine göre ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,
•    Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması amacıyla sınırlı olarak İdari kadromuza,
•    İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
•    KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kurum ve kuruluşlarına,
açık rızanız ya da kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.
 
ç. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 
Kişisel verileriniz, şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü ilgi bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ile toplanmaktadır.
Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin,  iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin ticari hayatını sürdürebilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.
d.    Veri Sahibinin Hakları,
 
KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 
•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
•    Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Marka11.Com Barbaros Mah. Burak Reis Cad. No: 4/A-B Çamdibi - Bornova / İZMİR”  adresine ıslak imzalı olarak veya info@marka11.com elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz. 
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.